การตรวจสุขภาพเด็ก


การตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยเด็ก เป็นการตรวจร่างการทั่วไปเพื่อประเมินการเจริญเติบโต และการติดตามพัฒนาการด้านต่างๆเป็นระยะๆ การส่งเสริมทักษะและสุขนิสัยที่ดี รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก

การตรวจสุขภาพทารกแรกเกิด – 7 วัน

นอกจากการตรวจร่างกายทั่วไปแล้ว แพทย์จะทำงานประเมินภาวะตัวเหลือง เจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์ดมนไทรอยด์ ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) และให้วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดู และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในทารกแรกเกิด เป็นต้น


การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 0 – 6 เดือน

ควรได้รับการตรวจประเมินได้การได้ยิน 1 ครั้ง


การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 6 – 12 เดือน

  • ควรได้รับการตรวจระดับความเข้มข้นของเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีดจาการขาดธาตุเหล็ก อย่างน้อย 1 ครั้ง
  • ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟัน 1 ครั้ง
  • ตรวจคัดกรองภาวะตาเข ภาวะข้อสะโพกหลุด และความผิดปกติขิงอวัยวะเพศ


การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 2 – 4 ปี

  • ควรได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 1 ครั้ง


การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 3 – 6 ปี

  • ควรได้รับการตรวจวัดสายตา และความดันโลหิต 1 ครั้ง
  • ควรได้รับการตรวจระดับความเข้มข้นของเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก อีก 1 ครั้ง

การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 8 ปี และ 10 ปี

  • ควรได้รับการตรวจวัดสายตา และความดันโลหิต ช่วงอายุละ 1 ครั้ง

แหล่งที่มา :ชุดความรู้การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน