ผู้สูงวัย..ควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างไรบ้าง?


การตรวจสุขภาพผู้สูงวัย

ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น สุขภาพร่างกายและจิตใจย่อมมีโอกาสเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานแล้ว การตรวจคัดกรองโรคเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การประเมินกิจวัตรประจำวัน ภาวะหกล้มซ้ำซ้อน ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ โรคความจำเสื่อม โรคซึมเศร้า ความบกพร้องทางสติปัญญา ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ภาวะทุพโภชนาการ และการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้

การตรวจหู

ภาวะหูหนวก หูตึงในผู้สูงอายุ พบมากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น ซึ่งพบได้บ่อยมากประมาณร้อยละ 25-35 สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่ ภาวะประสาทหูเสื่อมจากอายุ ภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังมากๆในอดีต และหูชั้นนอกอุดตันจากปริมาณขึ้หูมากและติดแน่น

การตรวจตา

โรคทางตา

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาโรคทางตา หรือความสามารถในการมองเห็นลดลง สาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อม และภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาว ควรได้รับการตรวจทุก 2-4 ปี และตั้งแต่อยุ 65 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจทุก 1-2 ปี่

การตรวจสุขภาพช่องปาก

สุขภาพปากและฟัน

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกและฟันซ่อนอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย โรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ ฝันผุ เงือกอักเสบ มะเร็งในช่องปาก เพื่อค้นหาปัญหาเหล่านี้ ผู้สูงอายุควรเข้าพบทันตแพทย์เป็นระยะๆ

การคัดกรองมะเร็ง

  • การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นระยะ 1-2 ปีต่อครั้ง โดยการตรวจเลือดเพื่อหาสาร PSA
  • การตรวจมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ควรตรวจเมื่ออายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือเมื่อมีประวัติของคนในครอบครัวมีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง หรือมีอาการผิดปกติ เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง ปวดท้องเรื้อรัง กลืนลำบาก ท้องโต คลำพบก้อน การขับถ่ายปัสาวะเปลี่ยนแปลงหรือมีเลือดปน ตรวจโดยการตรวจเลือดในอุจจาระปีละ 1 ครั้ง การส่องกล้องเพื่อตรวจทวารหนัก และลำไส้ใหญ่ส่วนล่างทุก 5 ปี การส่องกล้องเพื่อตรวจทวารหนัก และลำไส้ใหญ่ทั้งหมด ทุก 10 ปี
  • การตรวจมะเร็งปากหมดลูก ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งติดต่อกัน 3 ปี สามารถลดความถี่เป็น 3 ปีต่อครั้ง ถ้าตรวจติดต่อกัน 9 ปีแล้วไม่พบเซลล์มะเร็งปากมดลูก
  • การตรวจมะเร็งเต้านม ควรได้รับการตรวจทุกปี และอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปควรตรวจตามความเหมาะสม
ผู้สูงวัย

การตรวจสุขภาพเป็นระยะๆนั้น เมื่อพบความเสี่ยงหรืความเจ็บป่วยตั้งแต่ในระยะแรก ช่วยให้แพทย์สามารถหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัจจัยเสี่ยงหรือวางแผนการรักษาได้ทันเวลา เพราะฉะนั้นการพาผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพื่อให้คนที่เรารักมีสุขภาพที่ดีนะคะ

อ้างอิง คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว

ชุดความรู้การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ